ความเป็นมา โรงพยาบาลบ้านบึง

       โรงพยาบาลบ้านบึง เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 ด้วยเงินการศึกษาสาธารณสุข (ก.ศ.ส.) ตำบลบ้านบึง โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายหอย  โอเจริญ เริ่มแรกเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 มีอัตรา
4 คน โดยมีนายแพทย์ประสงค์  วีระไวทยะ เป็นแพทย์ประจำสถานีอนามัย
  พ.ศ. 2501 ได้เปลี่ยนนายแพทย์ประจำสถานีอนามัยชั้น 1 เป็น นายแพทย์จำนงค์  ฉิมะพันธ์
พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนนายแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัยชั้น 1 เป็น นายแพทย์คม  ป้องขันธ์
พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนนายแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัยชั้น 1 เป็น นายแพทย์บุญมาก  มั่งมี
       ระหว่างนี้ได้รับการบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจากนายอรุณ  วัฒนานุกิจ กำนันตำบลคลองกิ่วและได้รับเงินงบประมาณก่อตั้งเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย
  พ.ศ. 2513 เปลี่ยนนายแพทย์ประจำศูนย์การแพทย์การอนามัย เป็น นายแพทย์ปวงพล  ภัทรากร และเริ่มโครงการก่อสร้างตึกศูนย์การแพทย์และอนามัยแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2517
  พ.ศ. 2520 ได้ขยายตึกคลอดโดยใช้เงินบำรุงก่อสร้างเพิ่มเติมเตียงคนไข้คลอดอีก 7 เตียง รวมทั้งหมดเป็ฯ 17 เตียง โดยแยกเตียงคนไข้คลอดกับคนไข้ทั่วไป
  พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึง เป็น นายแพทย์สญชัย  วัฒนา ได้ปรับปรุงตึกห้องคลอดเป็นห้องเอ็กซเรย์แล้วเสร็จเมื่อเดือน กันยายน 2523
       ต่อมาโรงพยาบาลบ้านบึงได้ขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง และได้ย้ายมาอยู่พื้นที่ใหม่ ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลหลังเก่าประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และได้รับบริจาคที่ดินสมทบทุนจาก นางสาวองุ่น  เฮ้งตระกูล 20 ไร่ คิดเป็นเงิน 6,000,000.- บาท และบริจาคเพิ่มอีก 10 ไร่เป็นเงิน 1,000,000.- บาท รวม 7,000,000.- บาท
       ได้รับงบประมาณพัฒนาชนบท ของ ส.ส.ประโยชน์  เนื่องจำนงค์ 1.5 ไร่ คิดเป็นเงิน 300,000.- บาท
       ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (งบสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
5 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,000,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 9,000,000.- บาท
       เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2525 เสร็จต้นเดือน มีนาคม 2526 และเข้ามาปฏิบัติราชการ ที่โรงพยาบาลบ้านบึงหลังใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2526 พื้นที่ของโรงพยาบาลหลังใหม่ ประมาณ 30 ไร่ คิดเป็น 0.05 ตารางกิโลเมตร
       เนื่องจากมีผู้ป่วยมารับบริการเป็นจำนวนมาก ประกอบการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางโรงพยาบาลบ้านบึงจำเป็นต้องขยายงานด้านบริการเพื่อรองรับ แต่กระทรวงสาธารณสุขไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนดังนั้นคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านบึงจึงได้ดำเนินการจัดหาเงินบริจาค มาดำเนินการขยายงานด้านบริการ ซึ่งมีผู้แสดงความจำนงบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง
ในวงเงิน 4,000,000.- บาท คือ คุณพิพัฒน์  โรจนวณิชชากร
       วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง ทำพิธียกเสาเอกในวันที่ 21 ธันวาคม 2531
       โรงพยาบาลบ้านบึง ได้ดำเนินการขอรับบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 1,000,000.- บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ให้แล้วเสร็จ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก
  - คุณทำรงค์ - คุณระรื่น  เนื่องจำนงค์ 500,000.-
- ส.ส.ดรงค์ - คุณอารีย์  สิงห์โตทอง 300,000.-
- สมุห์ทิม - คุณบุญธรรม  คงเมฆ  300,000.-
- คุณสมพงศ์  เกษตรภิบาล   300,000.-
       ต่อมาคุณวนิดา  โรจวณิชชากร  แสดงความจำนงที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อ โดยขอบริจาคในวงเงิน 3,000,000.- บาท และขอใช้ชื่ออาคารว่า "ดร.พิพัฒน์  โรจวณิชชากร" และเปิดให้บริการประชาชนในเดือน มิถุนายน 2533
       ในเดือน กุมภาพันธ์ 2533 นายแพทย์นิมิตร  ขัตติยะอุดมพร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึง
       2538 - 2556 มีนายแพทย์จุมพล  พบสุข เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึง
       2556 นายแพทย์จุมพล เกษียณอายุราชการ นายแพทย์ฐิติกร ตรีเจริญ รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านบึง
      1 พฤษภาคม 2556 แพทย์หญิงแววดาว พิมลธเรศ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 ที่มา :  หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านบึง และ ตึก ดร.พิพัฒน์  โรจวณิชชากร  17 สิงหาคม 2533

..... © แก้ไขข้อมูล วันที่ 3 พ.ค. 57  ©.....